سایت شرکت مهندسی مسینان
سایت رسمی شرکت مسینانسایت رسمی شرکت مسینانسایت رسمی شرکت مسینان
021-88613067-76
info@messinan.com
تهران خیابان شیخ بهایی

خدمات قراردادها

خدمات

خدمات قراردادها

۱) تهیه اسناد بازرگانی و مدارک و مشخصات فنی منضم به قرارداد EPC نیروگاه / پست شامل سر فصل های ذیل:

 

 • اسناد بازرگانی:
  • موافقت نامه
  • شرایط خصوصی
  • شرایط عمومی

 

 • مدارک و مشخصات فنی:
  • مدارک و نقشه های طراحی پایه
  • شرح و محدوده کار (Scope of Work)
  • داده های طراحی و مقادیر گارانتی Figures
  • جداول اطلاعات فنی منضم به قرارداد
  • مشخصات فنی تجهیزات اصلی
  • مشخصات فنی تجهیزات جانبی
  • مشخصات فنی تجهیزات کنترل و ابزاردقیق
  • مشخصات فنی کارهای ساختمانی
  • مشخصات فنی عملیات نصب

 

۲) تهیه پیش نویس، نهایی سازی و بررسی پیشنهادهای مهندسی، تامین و ساخت (EPC) انواع نیروگاه/پست شامل موارد ذیل:

 • آماده سازی اسناد مناقصه
 • آماده سازی فرآیند تشریفات مناقصه
 • بررسی پیشنهادات
 • مذاکرات قراردادی
 • نهایی سازی قرار داد EPC

 

۳) ارائه خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه انجام پروژه های نیروگاهی توسط بخش خصوصی به روش‌هایBOO و BOT ، شامل:

 • انعقاد قراردادهای تبدیل انرژی و خرید تضمینی برق
 • انعقاد قراردادهای EPC
 • انعقاد قراردادهای O&M
 • نظارت بر انجام آزمون کارایی نیروگاه و تهیه گزارشات مربوطه

 

۴) تهیه اسناد، مدارک و مشخصات فنی منضم به قراردادهای مختلف فی مابین پیمانکار اصلی (EPC) و سایر پیمانکاران و سازندگان مرتبط.

لطفا رزومه ما را از اینجا دانلود کنید
X